Styrelseuppgifter för region

Regionuppgifter

Enligt förbundsstadgarna ska regionen årligen före den 1 juni insända uppgift om styrelsens sammansättning liksom en förteckning över samtliga medlemmar och deras adresser.