Vi skapar kraft i samhället

En plats att odla på gör underverk för både individ och samhälle. Så var det när kolonirörelsen kom till Sverige i början på 1900-talet och så är det än idag. 

Odling i förening skapar kraft i samhället och främjar genomförandet av de globala målen på lokal nivå, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Koloniområden bidrar till gröna städer och en lång rad ekosystemtjänster som gynnar inte bara kolonister, utan hela samhället i stort.

Vi på Koloniträdgårdsförbundet vill bidra till en hållbar planering och förvaltning och är övertygade om att stadsutveckling, odling och naturbevarande kan gå hand i hand. Med vår samlade kunskap kan vi hjälpa till när nya koloniområden och stadsodlingar anläggs.

En av våra viktigaste uppgifter är att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av befintliga. 

Social hållbarhet

Föreningsgemenskapen motverkar ensamhet och öppnar upp för nya bekantskaper och utbyten. Människor från olika generationer och bakgrund möts och lär av varandra. Tillsammans kan en koloniförening åstadkomma fantastiska saker, bygga, påverka och utveckla. 

Demokrati

Det gemensamma ansvaret att förvalta marken bygger samhällsansvar och en medvetenhet vår miljö. Föreningsarbetet är en övning i demokratiska principer.

Kontinuitet

När man odlar organiserat i en förening får markägaren regelbundet skötsel och  underhåll. Vi har förvaltat mark i över 100 år och tack vare föreningsformen möjliggör våra kolonister att odlingsbar jord i stadsnära miljöer bevaras till kommande generation. 

Hållbar odling

I ett koloniområde odlas och lever många arter på en liten yta vilket gynnar biologiskt mångfald och klimatet. Våra kolonister odlar hållbart i cirkulära kretslopp för levande jordar och säkrar framtidens behov.

I kampen mot klimatförändringarna är naturen vår främsta resurs. Våra städer behöver ökad tillgång till biologisk mångfald, naturlig vattenavrinning och olika ekosystemtjänster.

Anlägg fler koloniområden

Gröna ytor bygger en hållbar stad som förbättrar människors välmående och livsvillkor. Koloniområden bidrar till en rad ekosystemtjänster.

  • Biologisk mångfald
  • Vatten och luftrening
  • Pollinering
  • Bullerdämpande
  • Matförsörjning och odlingsbar jord
  • Fysisk hälsa
  • Mentalt välbefinnande
  • Social interaktion
  • Kulturarv och identitet

Är du en kommun som vill se fler koloniområden i din stad? Läs vår broschyr Att anlägga koloniområden och kontakta oss för rådgivning.

Globala mål och hållbar utveckling

Koloniträdgårdsförbundets hållbarhetsarbete utgår från 5 av de 17 globala FN-mål som antagits av världens ledare i Agenda 2030.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Genom att värna om levande städer, både socialt och biologiskt, bevara odlingsbar jord i staden och ökad matsäkerhet genom odlingskunskap och närodlad mat.


Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Odlingar i staden främjar den biologiska mångfalden bland både växter, insekter och djur.


Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Odling ger medvetna konsumenter som föredrar ekologiskt och hållbart odlad mat. Som producenter värdesätter de maten vilket bidrar till minskat matsvinn.


Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Ekologisk odling bidrar till att minska användningen av gifter globalt samt användningen av mineralgödsel, vilket i sin tur minskar de fossila utsläppen.


Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Gemenskapen och föreningsdemokratin i ett koloniområde syftar till att främja rättvisa och demokratiska samhällen.